لیست عناوین پژوهشی

مدیریت دانش طرح های پژوهشی لیست عناوین پژوهشی
کد طرح موضوع طرح حوزه کاری طرح
1 اصول و الزامات پدافند غیر عامل در سیستم های قطار شهری *پدافند غیرعامل جدید
2 اصول و الزامات پدافند غیرعامل در پروژه های سدسازی *پدافند غیرعامل جدید
3 اصول و الزامات پدافند غیرعامل در نیروگاه های برقابی *پدافند غیرعامل جدید
4 بررسی فنی و اقتصادی سامانه مترو قطار شهری از دیدگاه پدافند غیر عامل و ارائه سناریو در زمان بحران *پدافند غیرعامل جدید
5 درآمدی بر اصول پدافند غیرعامل در صنعت برق (امور تولید، انتقال، توزیع) *پدافند غیرعامل جدید
6 بررسي رفتار ديناميكي مصالح مخلوط GC مورد استفاده در هسته سدهاي خاكي *ژئوتکنیک
7 تحلیل عددی سه بعدی تراوش از بدنه سد و تکیه گاه های سد رودبار با اعتبار سنجی توسط داده های ابزار دقیق *مکانیک خاک *زمین شناسی مهندسی
8 بررسی عملکرد سیستم های نگهداری ترکیبی (سازه نگهبان) در گودبرداری های عمیق *مکانیک خاک و سنگ
9 بررسی پتانسیل مچاله شوندگی تونل انتقال آب پروژه سد و ارائه راهکارهای مقابله با تغییر شکل های بزرگ *مکانیک سنگ *زمین شناسی مهندسی
10 تدوین ضوابط و معیارهای مشخص و ارائه روش پیشنهادی جهت انتخاب چیدمان بهینه بخش های مختلف تجهیز کارگاه پروژه های بزرگ زیربنایی *مدیریت ساخت
11 اهمیت انتخاب روش بهینه ساخت در پروژه و تاثیر آن بر حوزه های مدیریت پروژه و ارائه روش در خصوص انتخاب روش بهینه ساخت (استفاده از روش های MCDM) و کاربرد virtual design and construction دراین مورد *مدیریت ساخت
12 مدیریت و بهینه سازی استفاده از منابع (ماشین آلات، نیروی انسانی، مواد و مصالح) در فعالیت های اجرایی تکرارپذیر در پروژه (نظیر اجرای بلوک ها و مقاطع بدنه سد بتنی، تولید انبوه مسکن، ساخت تونل) *مدیریت ساخت
13 اهمیت و نقش virtual design and construction در مدیریت پروژه *مدیریت ساخت
14 بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت و پایایی سازه های بتنی در پروژه های برقابی *مدیریت ساخت
15 بررسی امکان پذیری استفاده از روکش بتنی در راه های دسترسی و سرویس دائم در احداث پروژه های بزرگ عمرانی *مدیریت ساخت
16 مدل سازی عددی شرایط هیدرولیکی جریان در سرریز نیلوفری سد هراز (مقایسه نتایج مدل های عددی ساخته شده با نرم افزارهای Flow 3D , Fluent) *سازه و هیدرولیک
17 مدل سازی عددی شرایط هیدرولیکی جریان در تخلیه کننده تحتانی سد هراز (مقایسه نتایج مدل های عددی ساخته شده با نرم افزارهای Flow 3D , Fluent) *سازه و هیدرولیک
18 مدل سازی عددی شرایط هیدرولیکی جریان در مجرای تونل آبرسان نیروگاه سد هراز بمنظور تعیین اثر نیروی حاصل از پدیده ضربه قوچ بر نیروگاه با توجه به عدم تعبیه شفت و مخزن ضربه گیر (تحلیل نتایج مدل عددی ساخته شده با نرم افزار Fluent) *سازه و هیدرولیک
19 بررسی اثر درزهای میان سگمنتها در رفتار لرزه ای تونل های احداث شده توسط TBM (مدل سازی توسط نرم افزارهای Plaxis , Abaqus , Ansys) *سازه
20 بررسی امکان سنجی بهينه سازي دال سازه اصلی ایستگاه های مترو و مقایسه عملکرد دال های مجوف پیش تنیده و پس کشیده در مقایسه با دال دوطرفه – مطالعه موردی ایستگاه U7 خط هفت متروی تهران (مدل سازی توسط نرم افزارهای Abaqus , Ansys,Etabs,Sap) *سازه
21 تعریف فرآیند و طراحی چیدمان و بهینه یابی جانمایی تجهیزات و تاسیسات زنجیره تولید و انتقال بتن در پروژه سد بختیاری- جدید * مهندسی عمومی
22 آنالیز تراوش از پی و بدنه سد دالکی به منظور بهینه سازی طرح آب بندی محور سد- جدید * ژئوتکنیک
23 بررسی اثرات منابع معدنی خصوصا چشمه آب شور بر کیفیت آب مخزن سد دالکی و راهکارهای مقابله با آن- جدید * سایر
24 شبیه سازی عملکرد سیستم تخلیه دود در بناهای زیرزمینی در زمان بحران- جدید * تجهیزات برقی و مکانیکی
25 بررسی امکان بومی سازی تولید تجهیزات صنعت ریلی در کشور- جدید * تجهیزات برقی و مکانیکی
26 بررسی و شبیه سازی عملکرد خدمات رسانی سیستم مترو در زمان بحران- جدید * تجهیزات برقی و مکانیکی
27 تحلیل عقب ماندگی ها در صنعت ریلی و بررسی امکان بهینه سازی سیستم- جدید * تجهیزات برقی و مکانیکی
28 بررسی اثرات منفی زیست محیطی سد مخزنی دالکی- جدید * ژئوتکنیک
29 تحلیل تراوش سه بعدی در گودبرداری های شهری،با در نظر گرفتن اثر دیوار دیافراگمی- جدید * ژئوتکنیک
30 طراحی سدهای با هسته آسفالتی (تسلط به زبان انگلیسی)- جدید * ژئوتکنیک
31 روش اجرای سدهای با هسته آسفالتی(تسلط به زبان انگلیسی)- جدید * ژئوتکنیک
32 مدلسازی و تحلیل عملکرد سیستم انکراژ و نیلینگ در خاک های با چسبندگی پایین- جدید * ژئوتکنیک
33 تحلیل و بررسی آیین نامه ها و استانداردهای طراحی در حوزه سدهای خاکی و مکانیک خاک و پی- جدید * ژئوتکنیک
34 تحلیل و بررسی آیین نامه ها و استانداردهای طراحی در حوزه مکانیک سنگ(تونل سازی و مهندسی شیب)- جدید * ژئوتکنیک
35 تحلیل و بررسی آیین نامه ها در حوزه روش های بهسازی خاک و سنگ(تزریقات،پیش تحکیمات و ...)- جدید * ژئوتکنیک
36 مدلسازی و تحلیل روش ساخت بالا به پایین(Top-Down) در گودبرداری‌ها- جدید * ژئوتکنیک
37 تحلیل آبشستگی انواع خاک ها در مجاورت تونل ها و گالری ها در محیط های شهری ناشی از خرابی تاسیسات آبی شهری- جدید * ژئوتکنیک
38 مدل سازی توزیع شوری آب در مخزن سد دالکی و تدقیق مطالعات برنامه ریزی منابع آب- جدید * سازه
39 مدل سازی گزینه جدید بدنه سد بختیاری با ارتفاع 275 متر- جدید * سازه
40 مدل سازی گزینه های مختلف علاج بخشی سیستم تخلیه کننده تحتانی ثانویه سد رودبار- جدید * سازه
41 بهینه سازی زمان ساخت فرازبند سد دالکی- جدید * سازه
42 بهینه سازی طرح هیدرولیکی سرریز سد دالکی- جدید * سازه
43 بررسی گزینه سد بتنی RCC برای ساختگاه سد دالکی- جدید * سازه
44 مقایسه نتایج مدل سازی سازه شفت های میان تونلی خط هفت متروی تهران با استفاده از نرم افزارهای (PLAXIS+SAP) با (AN SYS) یا (ABAQUS) بصورت دو و سه بعدی در شرایط ترکیبات بارگذاری و ژئوتکنیکی یکسان- جدید * سازه
45 انجام مطالعات مشابه برای صحه گذاری طراحی سازه نهایی ساختمان ایستگاه A7- جدید * سازه
46 بهینه سازی طرح سازه ای سازه های توسعه حرم امام حسین (ع)- جدید * سازه
47 بررسی تغییرشکل های ایجاد شده در سازه ناشی از نشست پی منفرد در روش TDM (بالا به پایین) با اعمال بارهای ثقلی قبل از اجرای فونداسیون- مطالعه عددی و موردی- جدید * سازه
48 مطالعه عددی تاثیر درزهای اجرایی( درز سرد) بتن بر رفتار لرزه ای سازه های بتن مسلح- جدید * سازه
49 رفتار ایستگاه های مدفون مترو تحت تاثیر برخورد موشک در سطح زمین - مطالعه موردی خط 7 مترو تهران- جدید * سازه
50 تاثیر توپوگرافي در تشديد شتاب زمين لرزه پيرامون سد های بتني و تاثير آن بر تلاشهاي داخلي بنده سد (مطالعه موردي سد بختياري)- جدید * سازه
51 تاثير بار قائم زلزله بر روي سازه هاي زيرميني با دهانه هاي متفاوت- جدید * سازه
52 بررسی برخورد موشک و تاثير آن بر نحوه خرابي سد هاي بتني (مطالعه موردي سد بختياري)- جدید * سازه
53 تحلیل دینامیکی رفتار بدنه سد با استفاده از نتایج ابزاردقی- جدید * ابزار دقیق
54 تحلیل استاتیکی و دینامیکی سد رودبار لرستان در دوران پس از آبگیری- جدید * ابزار دقیق
55 بررسی نشت در بدنه سدهای خاکی همگن و تاثیر آن بر پایداری(مطالعه موردی سد نرماب)- جدید * ابزار دقیق
56 تحلیل استاتیکی بدنه سد هراز و ارزیابی پارامترهای رفتارسنجی حین ساخت و اولین دوره آبگیری - جدید * ابزار دقیق
57 بررسی چالش ها و آسیب ها در پیاده سازی پدافند غیرعامل در کشور- جدید * پدافند غیرعامل
دی ان ان